mainmenu

subject

eservice

ข้อมูลทั่วไป

     ชื่อโรงเรียนบ้านจอมพระ ที่ตั้ง หมู่ ๔ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๑  โทร ๐๔๔-๕๘๑๑๒๖  โทรสาร ๐๔๔-๕๘๑๑๒๖  Facebook Fanpage e-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  โรงเรียนบ้านจอมพระตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจอมพระ  การปกครองมีเทศบาลตำบลจอมพระ  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการตนเอง  โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน  ๔  ชุมชน  คือ  หมู่ที่  ๑  ชุมชนบ้านจอมพระ  หมู่ที่  ๔  ชุมชนบ้านดงบัง  หมู่ที่  ๕  ชุมชนบ้านศรีจอมพระ  และหมู่ที่  ๑๓ ชุมชนศรีดงบัง  

 

ลักษณะและขนาดของโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านจอมพระ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๑   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

           

หน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก

          ๑.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยการจัดทำสำมะโนนักเรียนในระดับปฐมวัย และจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเตรียมความพร้อมนักเรียนในระดับปฐมวัย

          ๒.  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่บริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๕  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๑  ชุมชนบ้านจอมพระ  หมู่ที่  ๔  ชุมชนบ้านดงบัง  หมู่ที่  ๕  ชุมชนบ้านศรีจอมพระ  และหมู่ที่  ๑๓ ชุมชนศรีดงบัง 

บทบาท 

          ๑.    จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๒   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕    (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓

          ๒.    จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๓.    เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ๔.    จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          ๕.    ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองทุก ๆ ด้าน

หน้าที่ 

          ๑.    จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามที่มาตรฐานกำหนดมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  รวมถึงการมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี

          ๒.    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ถูกต้อง  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจและเน้นผลสัมฤทธิ์

          ๓.    จัดการบริหารให้หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพมีระบบประกันคุณภาพภายใน  ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่  ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

          ๔.    จัดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานชุมชนได้รับประโยชน์  และได้รับการบริการที่ดี  ตามความจำเป็นและความต้องการ

 

นายสมชาย จารุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

chomphra mini boss header

sec bossนางสาวศิริรัตน์ สง่างาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

ระบบสมาชิก

ที่อยู่ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านจอมพระ
หมู่ 4 บ้านดงบัง ตำบลจอมพระ
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
32180 โทร 044581126

Scan บนมือถือ

qrcode

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

© 2016 โรงเรียนบ้านจอมพระ. สงวนลิขสิทธิ์. สามารถนำไปเผยแพร่ได้