mainmenu

subject

eservice

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ (VISION, MISSION and VALUES)

         1) วิสัยทัศน์ (VISION) ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านจอมพระ เป็นโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

         2) พันธกิจ (MISSION)

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถตามความถนัดและความสนใจ
 3. ปลูกฝังความเป็นคนดี ด้วยการเห็นคุณค่า ความเชื่อ ความเป็นตัวของตัวเอง การทำงานเป็นทีม ความใส่ใจผู้อื่น
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่ง เรียนรู้อย่างคุ้มค่า
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อศักยภาพของผู้เรียน
 6. เพิ่มช่องทางในการปลูกฝังและฝึกฝนในผู้เรียนเกิดทักษะในกากรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง
 7. สร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนการศึกษาตามความจำเป็น
 8. สรรหาและพัฒนาครู เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 9. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านและทุกระดับการศึกษา

        3) เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตาม หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและจุดเน้นของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
 5. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพียงพอ ทันสมัยมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้อยู่เสมอ
 6. อาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
 1.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ เน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้เรียนและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

         4) เอกลักษณ์ (Uniqueness) ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี
         5) อัตลักษณ์ (Identity) แต่งกายสะอาด มารยาทดี วจีไพเราะ
         6) ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาโลกสฺสมิปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
         7) สีประจําโรงเรียน : เหลือง น้ำเงิน
         8) วัฒนธรรมองค์กร สื่อสารแบบเปิดกว้าง สร้างความเชื่อใจไม่ขัดแย้ง แบ่งปันความคิด เป็น

มิตรกับผู้รับบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม
         9) ค่านิยมองค์กร Spirit “บุคลากรโรงเรียนบ้านจอมพระ มุ่งมั่น ตั้งใจ สู่เส้นชัยความสำเร็จ”

         10) สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)
                       1. เป็นเลิศทางวิชาการ
                       2. เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเป็นเลิศ
                       3. มีความสามารถในการแข่งขันรอบด้าน
                       4) เสริมสร้างความเป็นไทย ตั้งมั่นในความพอเพียง
         11) กลยุทธ์ (Strategy)

                  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

                  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังความเป็นคนดีบนวิถีความเป็นไทยภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

                  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

 

นายสมชาย จารุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

chomphra mini boss header

sec bossนางสาวศิริรัตน์ สง่างาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

ระบบสมาชิก

ที่อยู่ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านจอมพระ
หมู่ 4 บ้านดงบัง ตำบลจอมพระ
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
32180 โทร 044581126

Scan บนมือถือ

qrcode

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

© 2016 โรงเรียนบ้านจอมพระ. สงวนลิขสิทธิ์. สามารถนำไปเผยแพร่ได้