mainmenu

subject

eservice

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านจอมพระ  ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๕๖  เมื่อเริ่มตั้งได้อาศัยอยู่ที่ศาลาโรงธรรมวัดบ้านจอมพระ  (วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์นายยืน  พิงคสาร  ธรรมการอำเภอท่าตูม  และหลวงสนิท  นิคมรัฐ  นายอำเภอท่าตูมเป็นผู้จัดตั้ง  โดยมีนายทิง  เติมดี เป็นครูใหญ่คนแรกและทำการสอนอยู่คนเดียว  การดำรงโรงเรียนในระยะนี้ไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  จนถึงปีพุทธศักราช  ๒๔๖๖  จึงได้จัดให้มีสมุดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

          เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๘๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  เรียกว่า  เงินศึกษาพลี เป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท   ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบปั้นหยา  มีหน้ามุข  ๒  ข้าง  ขนาด  ๖  ห้องเรียน  สร้างในที่ดินซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน  เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๔๘๑  นายคิด  บุราคร  เป็นครูใหญ่และเรียกชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนบ้านจอมพระการดำรงโรงเรียนโดยวิธีรัฐเป็นผู้จัดหาครูมาทำการสอนการดำเนินการ    ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  และสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายสมชาย  จารุวงศ์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ และ นางสาวศิริรัตน์ สง่างาม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านจอมพระ  สังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเตรียมความพร้อมจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๖ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยยึดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับปรุง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓

 

นายสมชาย จารุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

chomphra mini boss header

sec bossนางสาวศิริรัตน์ สง่างาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

ระบบสมาชิก

ที่อยู่ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านจอมพระ
หมู่ 4 บ้านดงบัง ตำบลจอมพระ
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
32180 โทร 044581126

Scan บนมือถือ

qrcode

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

© 2016 โรงเรียนบ้านจอมพระ. สงวนลิขสิทธิ์. สามารถนำไปเผยแพร่ได้